Mikola Stúdió Kft. - Személyes oldal, Cégtörténet


Péter furulyával

Mikola Péter vagyok, a Mikola Stúdió Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

Ózdon születtem 1959-ben. Az általános iskola megkezdése után nem sokkal Nyíregyházára költöztünk, majd két évvel később, 1968-ban Szekszárdra. A Garay téri régi iskolába jártam, mely egykor polgári fiúiskola volt, az én időmben 1.sz. Általános Iskola, most pedig a „Szent József” katolikus általános iskola működik az épületben. Közben zenetanul­mányaimat is meg­kezd­tem a Liszt Ferenc Zeneiskolában Véghelyi Miklós (1919-1999) növendékeként.

Garay Gimnázium

A szekszárdi Garay János Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán szereztem dip­lomát 1984-ben, földmérőmérnöki szakon. Három évet dol­goz­tam földmérőként, majd 12 évet a távköz­lésben tevékeny­ked­tem, 2000 óta pedig 22 évig a Terra Kft.-nél, internet­szolgáltatásban dolgoztam. 2022-től a Tarr Kft. alkalmazottja vagyok.

Játszottam a Szekszárdi Fúvószenekarban Véghelyi Miklós vezetése alatt, később a Budapesti Műszaki Egyetem Szimfonikus Zenekarában Tihanyi László vezényletével, éne­keltem a Szekszárdi Madrigálkórusban Jobbágy Valér irányításával, és a Szekszárdi Német Nemzeti­ségi kórusban is, melynek 1996-ban vezetője is voltam kb. fél évig, és amely 2004 óta Mondschein Kórus Egyesület néven működik.

1998 és 2010 között részt vettem a CsaTolna Egyesület munkájában.

2000-ben a bátyámmal és két lantos barátunkkal megalakítottuk az Ungaresca Consort-ot.


Ó-Tordai Mikola család címere Családunk Erdélyből származik, a honfoglalás korában a Szamos - Maros közötti területet benépesítő nemzetségek között szerepel a nevünk. A Gyulafejérvárott 1653-ban kelt kutyabőr szerint mi vagyunk az Ó-Tordai Mikola család.

A családi címer képe szabad kézzel lemásolt rajzok formájá­ban, rajzhagyomány útján terjedve maradt fenn. A Mikola Stúdió emblémájához a családi címerünk pajzsfiguráját használ­tam fel.

Ózdi turul-ház Dédapám, Mikola Károly már Hevesen volt postamester, nagyapám, Mikola Béla pedig Ózdon volt keres­kedő. Az első világháború előtt a ma is meglévő Turul-házban volt az üzlete. Apám Mikola Béla építészmérnök, anyám Petrozsényi Piroska mezőgazdász. Két testvérem volt, Béla bátyám biológia-rajz-ének szakos tanár, Klára húgom pedig eszperantó tanár és zeneterapeuta volt. Mindketten meghaltak 2010-ben. Klára húgom­tól örököltem a Naturesp Kft.-t, a Mikola Stúdió Kft. jogelődjét.

Nős vagyok, feleségem német nyelvet tanít a szekszárdi Dienes Valéria Általános Isko­lában. Két gyermekünk van, Lilla és Péter. Péter fiam 2013 májusától, Lilla lányom 2016 márciusától a Mikola Stúdió Kft. társ­tulajdonosa.


Klári

Klári gitárral

A Mikola Stúdió Kft. jogelődjét, a Naturesp Kft.-t Mikola Klára alapította 2009 februárjában. Klári szakképzett­sé­géből adódóan el­ső­sorban eszperantó nyelv­oktatással és vizs­gáz­tatással, vala­mint zeneterápiával foglal­kozott, de a távlati tervekben spe­ciá­lis tematikájú köny­vek kiadása szere­pelt, első­sorban az ember és a természet kapcso­latáról, kör­nye­zet­tudatos nevelés­ről, önel­látó gaz­dál­ko­dás­ról.

Sajnos ezek a tervek már nem való­sulhattak meg Klári betegsége majd halála miatt. A hagyatéki eljárás után megváltoz­tattuk a cég nevét és tevé­keny­ségi körét, infor­matikai és zenei szolgál­tatások ke­rül­tek a cég profiljába, főtevé­keny­ségként a hang­felvétel­készítés és -kiadás.