Ízelítő a lyra történetéből

Előadási vázlat
Mikola Péter - 2003


Definíció, témabehatárolás

Munkámban a "líra" ill. "lyra" nevű, és ezekkel szoros rokonságot mutató de más elnevezésű húros hangszerekkel kívánok foglalkozni, azok történetével, szerkezeti megoldásaival. Kitérünk néha a lírafélék távolabbi rokonaira, a hárfaféle hangszerekre is.

Líraféle hangszereken elsősorban a hangtestből, két karból és egy keresztrúdból álló keretes-húros hangszereket értjük, amelyeknek húrjai a hangtest és a keresztrúd között feszülnek olymódon, hogy a hangtest rezgőlapja közel párhuzamos a húrozat síkjával.

Az ilyen lírafélék mellett szót kell ejtenünk a szintén "lira" nevet viselő vonóshangszerekről is, amelyeknek látszólag semmi rokonságuk nincs az előbb említett lírafélékkel, de talán mégis.


Az antik kultúrák líraféléi

A sumér "ezüstlíra" és rokonai

Kr. e. 2600-ra becsülik a keletkezési idejét annak a leletnek, amely az Ur városában lévő királyi sírkamra feltárásakor került elő, és egy ezüst- és aranylemezzel burkolt, féldrágakövekkel díszített líraféle hangszer, amely a megmaradt részek és egy mozaik-ábrázolás alapján jól rekonstruálható volt.


Itt egy még régebbi (Kr. e. 3200) sumér líra rekonstrukciója:

Itt jól láthatók a hangológyűrűk.

Szintén a Tigris és Eufrátesz völgyéből való ábrázolások:


Dobok és lírák a Zendsirli-i reliefeken
Két olyan líraformát láthatunk, amelyek kissé eltérnek az előzőektől.


Hárfa és líra a kujundsiki palota egyik reliefjén


Sumér hárfa ábrázolás és egy rekonstrukció

Megfigyelhető, hogy ezek a hárfák nyitott háromszögek, vagyis nincs kitámasztó rúd. Az ilyen szöghárfák építési módja korlátozza a felszerelhető húrok számát és az alkalmazható feszítőerőt. Az is érdekes, hogy használat közben a hangszekrény van felül, és a hangolókar alul. Később a kitámasztókaros hárfáknál ez a helyzet is megváltozott.

A reliefen az is látszik, hogy a hangolókaron gyűrűk vannak, nem pedig hangolószögek. Ez egy olyan hangolási megoldás, amely napjainkra teljesen kiment a szokásból. A rekonstruált példányon látható, hogy a készítője nem valósította meg ezt a megoldást.


A bibliai zsidóság líraféléi

A Biblia Károli Gáspár-féle fordításából két idézet:

Mózes 1. könyve (a teremtésről) 4.21
Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.

Sámuel 1. könyve 16.23
És lőn, hogy a mikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozék tőle.

Fenti idézetek héber nyelvű szövegében a lant illetve a hárfa helyén a "kinnor" szó szerepel. Sajnos eredeti hangszerleletek nem maradtak fenn, és hitelesnek tekinthető ábrázolások sem, annyi azonban a szöveges utalásokból valószínűsíthető, hogy a kinnor egy tízhúrú pengetőhangszer volt.

A legrégebbi ábrázolás a zsidóság hangszereiről a Bar Kochba háború (a zsidók második lázadása Róma ellen Kr. u. 132-135) idején veretett ezüstdénárokon látható:

A pénzérmék alapján rekonstruált hangszerek:

Látható, hogy ezek a rekonstrukciók nem vettek figyelembe semmi mást, csak a pénzérmére vert képet.

Az alábbiak viszont hangszerkészítési gyakorlati szempontok és egyéb információk figyelembe vételével készültek:

Látható például, hogy a pénzérmén ábrázolt húrok számát nem vette komolyan a konstruktőr (amit valóban kár lett volna), helyette a más forrásokból származó adat szerint 10 húrosra készítette. (A héber számmisztikában a 10-es számhoz a teljesség és a megváltás gondolata kapcsolódik.) Az is látszik, hogy a saját hangszerkészítési tudása alapján hanglyukat is készített, amivel előnyösen lehet befolyásolni a rezonanciaviszonyokat.

A vastag merev karok és a citerafélékre jellemző hangolószögek meglehet hogy nem korhűek, viszont ettől jobban tartja a hangszer a hangolást, vagyis a gyakorlatban használhatóbb.

A fenti gömbölyded rekonstrukció alapjául szolgáló rajz egy 8. századi kódexben

A zsidó kultúrkörből további pengetőhangszerekre is találunk utalást:

A "nevel" bizonyos vélekedések szerint egy háromszögű, kitámasztókaros (trigonon-szerű) hárfa,
mások szerint viszont egy membrán-líra, vagyis a görög teknős-lírával rokon.

A "seminith" feltételezés szerint egy 8 húros lyra.

Krónika 1. könyve:
15.19
Éneklők: Hémán, Asáf és Etán, réz czimbalmokkal, hogy zengedezzenek;
15.20
Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maaséja és Benája lantokkal a szűzek módjára;
15.21
Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom, Jéhiel és Azaziás, hogy énekeljenek cziterákkal a nyolczhúrú szerint.

A "czitera" a héber szövegben itt "seminith"-ként szerepel.

A 6. és 12. zsoltár címe utal rá, hogy ezzel a hangszerrel játszották:

6.1
Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára.
6.2
Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban.
6.3
Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!
...

12.1
Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára.
12.2
Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai közül.
12.3
Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.
12.4
Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond.
...


Egyiptomi lírák és hárfák


Falfestmény a thébai nekropoliszból 4. Thutmószisz idejéből (Kr. e. 1425-1405)
Íves hárfa, hosszúnyakú lant, kettős tilinkó(szerűség), asszimmetrikus líra


Homokkő relief 4. Amenhotep (Ekhnaton) idejéből (Kr. e. 1351-1348)
Látható rajta egy hatalmas álló líra, amit ketten pengetnek.

Egyiptomi szimmetrikus líra ábrázolás

Formája a görög kitharához hasonlít, 12 húrt lehet megszámolni.


Szobor egy thébai sírkamrából (18. dinasztia) és egy rekonstruált szöghárfa

Íves hárfa rekonstrukciója (18. dinasztia, Kr. e. kb. 1390-1295)
(Rogers Fund, 1943, Metropolitan Museum)

12 húros, hangteste nyitott, bőrmembránnal bevonandó. Hangolása gyűrűkkel történik, feszítőpálcák segítségével.

Afrika és Ázsia egyes részein mind a mai napig használnak ugyanilyen hárfákat.


Falfestmény 3. Ramses (Kr. e. 1183-1152) sírkamrájából

Egyiptomi hárfák játékmódjai


Görög lírafélék


Apollón kitharával - görög váza Kr. e. 5. sz.
Kithara - Bernhard Ellis rekonstrukciója


Chelys-Lyra, görög, Kr. e. 400 körül
Jolly Killmer rekonstrukciója - 1997.

Héthúros fateknő-líra hangolókulcsokkal, felragasztott bőr-membránnal

Kicsi, könnyű, ülve, állva és menet közben egyaránt használható.


Thourioi-i pénzlelet (Kr. e. 300-250) - Apollón és a kithara

Keret-hárfa, görög, Kr. u. 400 körül
Meredith Walsh rekonstrukciója - 2000.

Valójában egy ívelt hangtestű líra, amelyet ülő helyzetben, bal térdre támasztva pengettek.

Apollón teknőc-lírával

A görög lírák többnyire héthúrúak voltak, ami megfelelt a hangrendszer két tetrachord összefűzésével történő előállításának. Ez esetben a középső húr a két tetrachord közös hangja, a teljes hangrendszer ambitusa mai terminológia szerint egy kisszeptim, vagyis egy egészhang híján egy oktáv.

Barbiton - hosszúkarú teknőc-líra

Nyolchúros kithara
Készítette Párniczky Mihály 1978-ban

L. Kecskés András tulajdona

A nyolchangú hangrendszer szintén két tetrachordból áll elő, de olymódon, hogy van közöttük egy egészhangnyi "hézag", ezáltal a két szélső hang egy oktáv távolságra kerül.

Héthúros teknőclíra
Készítette Spyros Zampelis

Papp Árpád tulajdona


Római és etruszk lírák


Kitharázni tanuló fiatal nő egy herculaneumi falfestményen.
Herculaneumot Pompeji-vel egyidőben, Kr. u. 79-ben temette el a Vezúvból kiáradó vulkáni hamu.

Festmény egy etruszk sír falán a Tarquinius-dinasztia idejéből
Kr. e. 6. sz.


Középkori és reneszánsz lírák

Középkori szász rotta
Bernhard Ellis rekonstrukciói

Észak-nyugat-Európa egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb pengetőhangszere volt a kereszténység előtti időktől a középkor végéig.
Az ókori nyugat-ázsiai és egyiptomi líraféléktől származtatható.

A 10.-11. században a hangszer gyakran nyolcasra emlékeztető formát kapott, D alakú hanglyukakkal.

Ír cruit és walesi crwth

Kb. a 12.-13. században valósították meg a líraféléken a keleti lovas népektől behozott játékmódot, a vonóval történő megszólaltatást.

Walesi crwth és angol crowd
Bernhard Ellis rekonstrukciói

Vonós lírák, melyeket a kontinensen vonós rottának is neveztek.
A crwth a walesi bárdok hangszere, amelyet vállra véve, vagy térdre állítva használtak. Walesben a 19. század elejéig használatban maradt.

Ez az a hangszer, amelynél megfigyelhető az átalakulás a pengetős lírából a vonós lírába. Még őrzi a régi keretformát, ami a vonós technikával funkcióját vesztette, és a későbbiekben meg is szűnik.

A walesi vonóslíra érdekessége, hogy a fogólap fölött futó játszóhúrok mellett burdon-húrjai is vannak, amelyek akár a vonóval, akár a bal hüvelykujjal pengetve is megszólaltathatók, folyamatosan ismételve egy alaphangot, ami a középkor zenéjében elterjedt szokás volt. Ez a játéktechnika a későbbi vonóslírákon továbbfejlődött.

Hangszerépítési érdekesség, hogy a húrokat alátámasztó láb az egyik végén nem a fedőlapra, hanem a hanglyukon átnyúlva a hátlapra támaszkodik. Ezt a megoldást később a hegedű-féle hangszereknél a "lélek" (rezgésközvetítő fapálcika) beépítésével tették szükségtelenné.

Lira da braccio

A reneszánsz vonóslírák kisebbik, magasabb fekvésű változata.
A 15. századtól kezdve használták. Hangtestének fedőlapja domború, belül lelke van, vagyis van egy rezgésátvivő fa pöcök a fedőlap és a hátlap között.
Hét húrja közül öt van a fogólap fölött, kettő mellette, amelyeket akár vonóval, akár a bal kéz hüvelykujjával pengetve meg lehet szólaltatni.
A fogólapra néha bundokat is kötöttek sodrott juhbélből, hasonlóan a korábbi fidula-féle, vagy a későbbi viola-féle vonós hangszerekhez.

Vállra fektetve használták, akár a mai hegedűket, brácsákat.

Lira da gamba, másnéven lirone

A reneszánsz vonóslírák nagyobbik, mélyebb fekvésű változata.
11 és 14 húros változatairól tudunk (ebből 2 burdon a fogólap mellett), de csak leírásokból és rajzokból, eredeti hangszer nem maradt fenn.
A fogólapon felkötött bundok voltak, a láb enyhe íve és a sok húr lehetővé tette az akkordjátékot is.
Térd közé fogva játszottak rajta.

Az itt látható rekonstrukció Praetorius "Syntagma Musicum" című könyve alapján készült, Marco Ternovec belga hangszerkészítő munkája.


Újkori nosztalgiahangszerek

Lyra-cister, olasz, 16. vagy 17. század

Keverékhangszer. Nyaka, húrozata, játékmódja alapján egy theorba-ciszter, vagyis basszushúrokkal kiegészített lapostestű gitárszerű hangszer, de a test formája egy ókori lírára kíván emlékeztetni.

Francia lyra-gitár

Francois Roudhloff, Párizs 1810 körül

Angol lyra-gitár

Clementi, 1810

Lyrahárfa-gitár, William Eaton

Lyra-gitár

Riccardo Marasco tulajdona


Lírák a jelenkorban

Népi lírák

Pengetős lírák népi hangszerként szinte kizálólag Afrikában maradtak fenn napjainkig.


Egy afrikai líra, és egy hasonló által inspirált készítmény Peter Whitehead-től

Vonós lírák a Fekete-tenger déli partjainál elszigetelten élő pontusi görögöknél, és Kréta szigetén vannak használatban napjainkban is.


Krétai vonós lyra (fent) és pontusi lyra (lent)

Ezeknek láthatóan semmi közük nincs a pengetős lírákhoz, de valami oknál fogva ezek az ázsiai eredetű hangszerek a görögöknél lyra nevet kaptak.

Ennél még érdekesebb, hogy a pontusi lyra "kemence" néven fordul elő a törököknél.

Fejlesztési kísérletek

Edward V. Dick lírái

Lyra, William Eaton

Mourne Grange Kelta Lyra, Clifford Paterson

Az elnevezés ne tévesszen meg senkit!
Ez a hangszer az írországi Mourne Grange Camphill Community saját fejlesztése, amely John Billing muzsikus és Clifford Paterson hangszerkészítő együttműködésével jött létre.
John Billing a sérült emberek számára vezetett terápiás zenei műhelyében is alkalmazza ezt a hangszert, amellyel koncerteken is közreműködik.
Figyelemreméltó a hangszer 3 oktávos hangterjedelme, amely egy kisebb ír hárfáéval vetekszik, és játékmódja is hasonló, ugyanakkor tömege és terjedelme kisebb.


A sumér, kelta, germán lírafélék alapvető jegyeit magán viselő hangszer
Készítette Mikola Péter 2003-ban

Képes beszámoló a lyra készítéséről


Internetes források

Művészettörténeti kronológia: http://www.metmuseum.org/toah/
Zsidó kultúráról: http://www.amuseum.org/
Egyiptomi zenéről: http://bbecq.free.fr/EGYMUSIC/
Ógörög hangszerekről: http://www.musikarchaeologie.de/altgriechische_musikinstrumente.html
Hárfákról: http://www.harpspectrum.org/
Antik találmányokról: http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_inventions/hsclist.htm
Rekonstruált régi hangszerekről: http://www.ellisium.cwc.net/


Kabóca Zenei Műhely